Statut

STATUT
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
GMINY MIELEC  z siedzibą w CHORZELOWIE

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” został utworzony na mocy uchwały  Rady Gminy w Mielcu nr XIII/56/91 z dnia 4 października 1991 r. i działa na podstawie:

1.  Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami).

2.    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).

3.    Postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

1.    Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje sołectwa: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki.

2.    Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek administracyjny we wsi Chorzelów 307, filie biblioteczne we wsiach: Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka i Złotniki oraz filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej.

 

ROZDZIAŁ II

 

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 3

 

1.    Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie:

-      wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,

-      rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa,

-      pobudzania i rozwijania sprawności fizycznej społeczeństwa.

 

§ 4

 

Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest udostępnianie wartości kulturalnych społeczeństwu, pozyskanie i przygotowanie grup młodzieży i starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska, tworzeniu warunków dla rozwoju ich talentów twórczych, a także kultywowanie tradycji kulturalnych, twórczości ludowej i folkloru, a przede wszystkim wzbogacania osobowości człowieka, umocnienie więzi międzyludzkich oraz rozwijanie kultury pracy,  wypoczynku i życia codziennego.

 

§ 5

 

1.    Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy m.in.:

a)    rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców, skuteczności i warunków ich zaspakajania przez biblioteki i Ośrodek Kultury,

b)    przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych oraz wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa,

c)    kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i czytelnictwie,

d)    koordynowanie inicjatyw mających na celu wszechstronny  rozwój mieszkańców w porozumieniu z organizacjami samorządowymi i społecznymi istniejącymi na terenie działania Ośrodka Kultury.

2.    Zadania wymienione w ustępie 1 Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

a)    zespołowego uczestnictwa w kulturze,

b)    różnorodnych form edukacji kulturalnej,

c)    form indywidualnej aktywności,

d)    imprez kulturalnych,

e)    gromadzenia, przechowywania i konserwacji materiałów bibliotecznych, książek, czasopism, nut, filmów itp., a także opracowywanie materiałów bibliotecznych w szczególności  dotyczących własnego regionu,

f)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych w bibliotekach, a także wypożyczanie  ich do domu,

g)    prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa,

h)    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznym ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym,

i)     współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo – wychowawczymi  w zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych środowiska,

j)     imprez  sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowych, współzawodnictwa sportowego itp.

3.    Ośrodek Kultury prowadzi działalność instrukcyjno – metodyczną oraz nadzór merytoryczny nad podległymi filiami bibliotecznymi i filią Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej.

 

§ 6

 

1.    Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

a)    organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki,

b)    prowadzić naukę języków obcych,

c)    prowadzić impresariat artystyczny,

d)    organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne, dyskoteki, wycieczki, rajdy,

e)    prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,

f)    organizować kursy tańca, gry na instrumentach muzycznych, robót ręcznych itp.,

g)    świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

h)    prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

i)     organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

j)     świadczyć usługi gastronomiczne.

2.    Zadania określone w ust. 1 Ośrodek Kultury  realizuje na podstawie zezwoleń wydawanych w oparciu o odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  III

 

ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA

 

§ 7

 

Ośrodek Kultury i podległe mu filie biblioteczne i filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej samodzielnie opracowują plany swej działalności.

 

§ 8

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

§ 9

 

1.    Ośrodkiem Kultury, filią Ośrodka Kultury i filiami bibliotecznymi kieruje dyrektor, który reprezentuje Ośrodek Kultury na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność oraz działalność placówek bibliotecznych.

2.    Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy.

3.    Ośrodek  Kultury zatrudnia instruktorów kulturalno – wychowawczych różnych specjalności oraz kierowników bibliotek,  kierownika Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej a także pracowników administracyjnych i obsługi.

4.    Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ IV

 

MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 10

 

Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 11

 

1.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2.    Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

Dochody z tej działalności przeznaczone będą na cele statutowe Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 

1.    Statut Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy.

2.    Zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

§ 13

 

Likwidacja Ośrodka Kultury lub podległych mu placówek następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

 

§ 14

 

Ośrodek Kultury tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 15

 

1.    Ośrodek Kultury używa pieczęci firmowej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, nr NIP i NR REGON.

2.    Filie biblioteczne używają okrągłej i podłużnej pieczęci zawierającej
pośrodku napis Biblioteka Publiczna Gminy Mielec w: Chorzelowie, Podleszanach, Trześni, Rzędzianowicach, Złotnikach, Woli Mieleckiej.

3.    Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą SOKiS w Chorzelowie z dopiskiem: Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej z adresem.

 

§ 16

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

Informacja wytworzona przez dnia 19.05.2014
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 19.05.2014. Odsłon 432, Wersja 2drukuj
Początek strony